Deelnemersreglement

Deelnemersreglement

1. Definities

1.1. Organisatie: Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Binnemaas Run for Life (BRFL).

1.2. Evenement: BRFL is een fondsenwervende stichting welke evenementen organiseert om geld in te zamelen voor de stichting ROPARUN.

1.3. Deelnemer: Dit is iedere persoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit voor zijn deelname aan het evenement.

1.4. Inschrijfgeld: Het door de Organisatie in rekening gebrachte bedrag om deel te kunnen nemen aan het evenement.

2. Algemeen

2.1. De voorwaarden zoals omschreven in dit reglement zijn van toepassing op deelname aan evenementen welke door BRFL worden georganisserd.

2.2. Door middel van de inschrijving verklaart de deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van dit reglement.

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de Organisatie zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.

3. Deelname en inschrijving

3.1. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en voorwaarden zoals die in dit reglement zijn bepaald.

3.2. Online inschrijven kan via www.inschrijven.nl.

3.3. Inschrijven op de dag van het evenement behoort ook tot de mogelijkheid.

3.4 Andere wijze(n) waarop inschrijvingen kunnen plaatsvinden worden door de Organisatie tijdig bekend gemaakt.

3.5. Het inschrijfbedrag wordt via de website geïnd door middel van iDeal, creditcard. Betaling per pin of contact op de dag van het evenement, voorafgaand aan de start behoort ook tot de mogelijkheden.

3.6. Deelname aan het evenement is alleen mogelijk als het minimale donatiegeld is betaald.

3.7. Jongeren onder de 18 jaar mogen alleen deelnemen als zij schriftelijke toestemming van de ouder/voogd aan de Organisatie overhandigen en op de route worden begeleid door een volwassene.

3.8. Inschrijving voor het evenement is persoonlijk. Het startnummer is niet overdraagbaar.

3.9. Deelnemers kunnen deelnemen als team of als individuele deelnemer.

3.10. Deelnemers dragen zelf zorg voor een adequate voorbereiding en toereikende lichamelijke conditie om deel te nemen aan het evenement. In geval van twijfel adviseert de Organisatie dat de deelnemer zich bij de voorbereiding laat begeleiden door een deskundige trainer.

3.11. De deelnemer verklaart dat hij voldoende gezond is om aan het evenement deel te nemen.

4. Spelregels

4.1. Deelnemers hebben respect voor elkaar en de natuur en leven het reglement na.

4.2. Deelnemers zijn verplicht alle aanwijzingen van hulpverleners en de Organisatie op te volgen.

4.3. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om tijdens het evenement het besluit te nemen de deelname te beëindigen.

4.4. De Organisatie stelt tijdslimieten en kan deelnemers uit het evenement halen indien deze limieten niet gehaald worden. De limieten:

– 10 km hardlopen: maximaal 2 uur

– 5 km hardlopen: maximaal 1,5 uur

4.5. Deelnemers wordt afgeraden koptelefoons te gebruiken.

4.6. Tijdens het evenement is het deelnemers verboden op enigerlei wijze voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.

4.7. Deelnemers mogen zich niet aanstootgevend of gevaarzettend gedragen of kleden.

4.8. Het is niet toegestaan om rolschaatsen e.d. op de route te gebruiken.

4.9. Het is niet toegestaan om zich met dieren op de route te bevinden, met uitzondering van bijvoorbeeld hulphonden.

4.10. Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.

4.11. Deelnemers mogen supporters niet ontmoeten langs de route, maar alleen bij de start en finish.

4.12. Deelnemers mogen geen afval op en rond de route weggooien.

4.13. Het verstrekte startnummer dient duidelijk zichtbaar op de borst gedragen te worden. Dit in verband met tijdregistratie.

5. De route

5.1. De route is niet uitsluitend toegankelijk voor de deelnemers van het evenement. Niet alle openbare wegen zijn afgesloten. Deelnemers dienen daarom rekening te houden met ander verkeer. De lokale (verkeers)regels en verkeerstekens blijven tijdens de route onverkort van kracht.

5.2. Deelnemers dienen zich tevoren bekend te maken met de route en worden aan de start geacht bekend te zijn met de route.

5.3. Het is niet toegestaan om als deelnemer van de route af te wijken. Het betreden van natuurgebieden is in de meeste gevallen uitdrukkelijk verboden.

5.4. Deelnemers dienen de Organisatie te informeren als ze onverhoopt zijn verdwaald.

5.5. Deelnemers kunnen de Organisatie niet aansprakelijk stellen voor het feit dat ze zijn verdwaald.

5.6. De Organisatie kan besluiten om de route aan te passen, te verkorten of de tocht geheel af te gelasten indien de (veiligheids)situatie dit, naar het oordeel van de Organisatie, noodzakelijk maakt.

5.7. De Organisatie behoudt zich tevens het recht voor om start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen.

5.8. Deelnemers of eventuele belanghebbenden kunnen bij een besluit van de Organisatie als bedoeld in de vorige twee alinea’s van dit artikel geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van de minimale donatie en sponsorgeld.

6. Materiaal

6.1. Deelnemers dragen tijdens het evenement een geldig identiteitsbewijs bij zich.

6.2. Deelnemers dragen zelf zorg voor goede kleding, materiaal en schoeisel voor elk type weer.

6.3. Het startnummer wordt uitgereikt op de dag van het evenement, voorafgaand aan de start.

7. Medische verzorging

7.1. De Organisatie van het evenement draagt zorg dat EHBO aanwezig zijn op het evenement. De EHBO draagt zorgt voor eerste hulp bij ongelukken. Hieronder wordt verstaan het verrichten van zogenaamde eerste hulp of het aanbrengen van noodinterventies.

7.2. Als een deelnemer lichamelijk letsel oploopt, wordt hier altijd melding van gemaakt bij de Organisatie.

7.3. Een deelnemer mag nooit alleen achterblijven op de route. Als iemand door bijvoorbeeld verwondingen of uitputting niet verder kan, is een mededeelnemer verplicht hulp in te schakelen van de EHBO-post en bij het slachtoffer te blijven. Het slachtoffer mag niet zonder toestemming van de hulpverlening worden verplaatst als het gaat om ernstig letsel.

8. Annulering

8.1. Indien een deelnemer om welke reden dan ook beslist om niet meer deel te nemen aan BRFL is teruggave van de minimale donatie, overige donaties en eventuele andere gemaakte kosten niet mogelijk.

8.2. Als het evenement onverhoopt door overmacht moet worden afgelast, is de Organisatie niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten van de deelnemers, waaronder de minimale donatie en het sponsorgeld.

9. Vervoer

9.1. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de start- en finishlocatie.

9.2. Dit geldt ook voor eventuele bezoekers en deelnemers die voortijdig stoppen.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring Organisatie

10.1. Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

10.2. De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor door een deelnemer geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatie. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Organisatie en de deelnemer reeds als mogelijkheid te voorzien, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in de Organisatie en/of op de route, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer. Alsmede de omstandigheid dat een evenement vanwege het feit dat de voor het evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden, dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.

10.3. De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:

• Schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de Organisatie ingeschakelde derden zoals leveranciers, hulpverleners, huurders/pachters van delen van de route en de door deze derden ingeschakelde personen;

• Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de deelnemer van door de Organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, de spelregels, veiligheid en fatsoen;

• Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de deelnemer toebehorende en naar het evenement meegebrachte goederen;

• (Gevolg)schade ten gevolge van wijzigingen in de start- en finishtijden van het evenement;

• Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere deelnemers van het evenement;

• Schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de Organisatie houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Organisatie staat;

• Gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van een deelnemer.

10.4. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisatie voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie ter zake van die schade uitkeert, met dien verstande dat in het geval van ontbreken van dekking de aansprakelijkheid van de Organisatie is beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,– (zegge: vijfduizend euro) per overeenkomst.

10.5. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

10.6. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De Organisatie adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het evenement sportmedisch te laten keuren.

10.7. De Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

10.8. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisatie eventueel ter beschikking gestelde kleedaccommodatie (of kledinginname/garderobe).

10.9. De voorafgaande bepalingen uit dit artikel 10 laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

11. Diskwalificatie

11.1. Een deelnemer kan worden gediskwalificeerd van deelname aan het evenement indien:

• De deelnemer de minimale donatie niet heeft voldaan;

• Deel wordt genomen aan het evenement zonder (een juist) startnummer;

• Indien de deelnemer van de route afwijkt;

• De deelnemer naar mening van de Organisatie de spelregels overtreedt;

• De deelnemer naar mening van de Organisatie medische problemen heeft;

• De deelnemer naar mening van de Organisatie ongeoorloofd gedrag vertoont;

• De deelnemer naar mening van de Organisatie (verkeers)regels overtreedt;

• De deelnemer naar mening van de Organisatie aanwijzingen van de politie, Organisatie of de medische staf niet opvolgt.

11.2. De deelnemer of eventuele belanghebbende kan bij een besluit van de Organisatie, de medische staf of de politie, als bedoeld in de vorige alinea van dit artikel, geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van de minimale donatie en sponsorgeld.

12. Privacy

12.1. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in drukwerk, op internet, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van het evenement of andere, door de Organisatie georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.

12.2. Deze opnames kan de Organisatie gebruiken om BRFL in de toekomst te promoten. Mocht een deelnemer hier bezwaar tegen hebben, dan dient hij of zij dit vóór aanvang van het evenement aan te geven.

13. Informatievoorziening

13.1. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van deze informatie (het gebruik van het juiste emailadres, lezen van nieuwsbrieven, etc.).

14. Huisstijl

14.1. Deelnemers mogen de huisstijl (logo, advertenties, basistekst enz.) van de evenemenen gebruiken voor promotie en sponsorwerving.

14.2. Het is niet toegestaan de huisstijl te gebruiken voor andere doeleinden dan sponsorwerving, noch aanpassingen en veranderingen aan te brengen. Deelnemers dienen bij twijfel contact op te nemen met de Organisatie.

15. Toepasselijk recht

15.1. Op de verhouding tussen de deelnemers en de Organisatie is alleen Nederlands recht van toepassing.

15.2. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

16. Niet voorzien

16.1. In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de Organisatie.

17. Akkoord

17.1. De deelnemer erkent kennis te hebben genomen van dit reglement en het volledig te hebben aanvaard. Door deel te nemen aan het evenement gaat de deelnemer akkoord met het geldend deelnemersreglement van BRFL. 17.2 Het deelnemersreglement is te vinden en te downloaden op de website : https://roparun-team92.nl